จองออนไลน์
ห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็ก
รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / เลขที่ประจำตัวบริษัทท่องเที่ยว
จองตอนนี้

ข่าวสาร

Special weekend bonus 
Special weekend bonus

Invite friends and family members to indulge the mouthwatering buffet selections at Square One restaurant. We offer authentic Thai dishes, Japanese items and Western selections plus varieties of desserts and beverages.

 

Come 4 Pay 3*

(Every 4 adult persons, get complimentary for 1 person. Price for Lunch 700 THB net, Dinner 750 THB net)

From now until 31 July 2015. For more information please contact 02-721-8400 ext.2104