Dusit Thani Fudu Qingfeng Hotel

88 Yueji Road (East Entrance of Qingfeng Park), Zhonglou District, Changzhou City, JiangsuProvince, 213023, China