การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

ประเทศไทย

ประเทศไทยตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร มีความยาว 1,620 กิโลเมตร จาก่ทิศเหนือ จดทิศใต้ และความกว้าง 775 กิโลเมตร จากทิศตะวันออก จดทิศตะวันตก ทิศเหนือมีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ทิศตะวันออกติดกับราชอาณาจักรกัมพูชาและอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและมหาสมุทรอินเดีย และทิศใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย

ในช่วงหลายศตวรรษ ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยในนามของ"สยาม" ว่าเป็นดินแดนอันห่างไกลและมีความพิเศษเฉพาะที่น่าค้นหา ไม่ต่างจากประเทศญี่ปุ่นและจีน ประเทศไทยเป็นที่รู้จักครั้งแรกของชาวตะวันตกเมื่อปลายศตวรรษที่ 17 ผ่านทางชุดจดหมายเหตุของชาวฝรั่งเศสผู้เชี่ยวชาญการบันทึกเหตุการณ์ อย่างไรก็ตาม ชาวฝรั่งเศสไม่ใช่ชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามา ใช้ชีวิตในราชอาณาจักรไทย ประเทศโปรตุเกสได้ ส่งทูตมายังเมืองหลวง ของสยามคือกรุงศรีอยุธยา เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี ในปี 2054 ซึ่งเป็นเวลาไม่นานหลังจากที่โปรตุเกสยึดครองรัฐมะละกาได้ โดยชาวโปรตุเกสได้เข้ามาอาศัยอยู่ในสยามร่วมกับชาวจีน ญี่ปุ่น มาเลย์ และเปอร์เซีย ทำให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่มีความเป็นสากลมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอันกว้างใหญนี้่ ซึ่งในปัจจุบัน็คือ ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเอง ประเทศไทยได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและประชาชนของไทยส่วนใหญ่่นับถือศาสนาพุทธ และเป็นอาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สามารถผสมผสานวัฒนธรรมอันเก่าแก่และสภาพความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างกลมกลืน

ความจริงแล้วประเทศไทยมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกลักษณะเฉพาะ พิเศษและโดดเด่นซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและจีน (อันผสานเข้ากันได้อย่างกลมกลืนด้วยการคัดสรรตามคตินิยมอันชาญฉลาด ของไทย) มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ แหล่งทรัพยากรมนุษย์ ์และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ งดงาม อีกทั้งความเป็นเอกราชที่คงมาอย่างยาวนานกว่า 700 ปี และวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยนั้น สามารถปรับเข้าได้ดีกับวิถีการดำเนินชีวิตในแบบพุทธศาสนิกชนที่ไม่นิยมความ รุนแรง อันเป็นแบบอย่างของความใจบุญ อดทน และเมตตา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย