การจองห้องพัก

วันที่เข้าพัก

จำนวนวัน

วันที่ออก

จำนวนห้อง

ผู้ใหญ่

เด็ก

ราคาพิเศษเฉพาะกลุ่ม

 

Request for proposal

Hotel


Your email address


Your name

Company Name


Address1

Telephone Number


Address2

Fax Number


Meeting Name

Meeting Type


How would you prefer we communicate with you: fax, email or telephone?


Sleeping Rooms and Meeting Space Needed

Dates (mm/dd/yy)

Sleeping rooms/nights

Meeting time

Meeting name

No. of participants

Meeting Set-Up
Are the dates flexible?

  • Yes
  • No


Is the agenda flexible?

  • Yes
  • No


How many times per year is this meeting held?


Who will sign the contract?


Decision date?


Comments

spin