จองออนไลน์
ห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็ก
รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / หมายเลขของบริษัทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จองตอนนี้

ข่าวสาร

New General Manager 

On 28 February 2014, Mr. Tatcha Riddhimat ( 9 from left) and Management Team Dusit Princess Korat Hotel, has given a warm welcome Mr.Prasan Thaitae ( 8 from left), New General Manager at Dusit Princess Korat Hotel.

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2017