จองออนไลน์
ห้องพัก
ผู้ใหญ่
เด็ก
รหัสการจองแบบกลุ่ม / รหัสของคอร์ปอเรทและโปรโมชั่น / หมายเลขของบริษัทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จองตอนนี้

ห้องอาหาร

  • DPPZ-Restaurant

ครัว Puda เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีบุฟเฟ่ต์อาหารตะวันตกเป็นไฮไลท์ รวมทั้งอาหารออร์แกนิคเพื่อสุขภาพอีกหลากหลายเมนูที่ถูกออกแบบสูตรอาหารมาโดยนักโภชนาการโดยเฉพาะ

ห้องอาหาร