จองออนไลน์


นโยบายการสร้างความยั่งยืนในการจัดงานของดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล

นโยบายการสร้างความยั่งยืนในการจัดงานนี้ ได้ระบุถึงองค์ประกอบหลักของการจัดงานภายใต้แนวคิดเพื่อสร้างความยั่งยืน ได้แก่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าของสังคม

หลักดำเนินกิจการของดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลคือ เพื่อมอบบริการจากใจอันงดงาม สร้างความประทับใจทั่วโลกโดยยึดหลักการความรับผิดชอบ การรวมเป็นหนึ่ง ความเที่ยงตรง และ ความโปร่งใส และมีค่านิยมขององค์กร ที่กล่าวไว้ว่า “เราใส่ใจ”กับทุกคน “เราเต็มที่”กับทุกสิ่ง และ “เราทำได้”ทุกทุกอย่าง

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล จะทำระบบการสร้างความยั่งยืนการในการจัดงาน โดยมีหลักเกณฑ์ชี้วัดตามมาตรฐาน ISO20121 เพื่อจัดการกับความยั่งยืนในระบบห่วงโซ่อุปทาน วงจรการจัดงาน รวมถึง การสนับสนุนวัตถุประสงค์ เป้าหมายองค์กร และ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนลได้วางแนวทางการปฎิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืนในการจัดงาน ไว้ดังนี้

  • การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง การลด การนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือ การแปรสภาพเพื่อนำมาใช้ใหม่ของทรัพยาการ การใช้น้ำ พลังงาน และ วัสดุ
  • ปกป้องและป้องกันมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
  • สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เห็นคุณค่าของการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน
  • สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
  • สนับสนุนช่องทางการจัดหาที่ยั่งยืนให้กับผู้ค้า
  • สนับสนุนความตระหนักในด้านการกำกับดูแลกิจการ


ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงการปฏิบัติให้เกิดผล เป็นแรงสนับสนุนหลักการสร้างความยั่งยืน เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ ทำการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดงานอย่างยั่งยืน