Dusit Hero Image
Dusit Hero Image
Dusit Hero Image
Dusit Hero Image
Dusit Hero Image
Dusit Hero Image

Local weather 28°C/83°F, overcast clouds

Local time

dusitD2 Samyan, Bangkok

ยินดีต้อนรับสู่โรงแรม dusitD2 แห่งแรกในกรุงเทพฯ ด้วยห้องพักที่สะดวกสบายกว่า 179 ห้อง บนถนนสี่พระยา ใจกลางย่านธุรกิจ

สิ่งอำนวยความสะดวกยกระดับช่วยให้การเข้าพักของคุณราบรื่น ไม่ว่าคุณจะเดินทางเพื่อธุรกิจหรือพักผ่อนหย่อนใจ เพลิดเพลินไปกับวิวมุมกว้างของสระว่ายน้ำและบาร์ ให้คุณได้ออกกำลังกายด้วยฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ครบครันและดูแลธุรกิจของคุณในพื้นที่ประชุมอเนกประสงค์ที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย

คุณสามารถดื่มและรับประทานอาหารอย่างมีสไตล์ได้ที่ร้านอาหารกัวร์เมต์ที่เปิดให้บริการตลอดทั้งวันด้วยบรรยากาศครัวแบบเปิด และบาร์บนชั้นดาดฟ้าในบริเวณใกล้เคียงอันแสนสะดวกสบาย

Exclusive Offers

Immersive Experiences

Museum Hopping

Explore Bangkok's rich heritage on a unique museum tour. From the transport history of the Thai Railway Museum to the cultural wonders of Museum of Siam and the nostalgic charm of the Bangkokian Museum, these destinations offer a journey through time. Complete your cultural odyssey with some contemporary art at Baan Chao Phraya Art Gallery before relaxing in the literary sanctuary of the Neilson Hays Library. Contact us

Art & Design Tour

Venture into the heart of Bangkok, where art, culture, and history converge. From the contemporary and vibrant Bangkok Art and Culture Centre (BACC) to the cultural treasure trove of River City Bangkok, and the royal charm of Suan Pakkad Palace, this tour promises diverse, enriching experiences. Explore art, antiques, traditional Thai homes, and the creative legacies of royalty – all in one captivating journey. Contact us

Bamboo Basketry Workshop

Discover bamboo craftsmanship in a unique workshop at dusitD2 Samyan Bangkok. Unleash your creativity as you learn to craft intricate baskets from sustainable bamboo materials. In this hands-on experience, you’ll learn traditional skills, create beautiful, functional pieces and connect with a rich heritage. Contact us

La-Korn Chatree at Nang Lerng (Thai Dancing)

Take in a captivating showcase of traditional Thai dance – an art form revered since its establishment during the Krungsri Ayutthaya period. Be enchanted by graceful movements, vibrant costumes, and the rhythmic melodies of Thai folk music and connect to the elegance and heritage of Thailand. A visit to La-Korn Chatree is a unique opportunity to witness the beauty of Thai dance and its significance in the country's artistic tradition. Contact us

Iconic Temples Tour

Step into the world of Thai royalty and history. Witness the dazzling architecture of the Grand Palace, home to Thai kings for centuries. Explore the sacred Wat Phra Kaew, home to the revered Emerald Buddha. Stroll through picturesque courtyards and marvel at intricate Thai craftsmanship. This tour offers a profound glimpse into Thailand's rich heritage. Contact us

Gallery Tour

Take in some of Bangkok's most prominent art destinations. Explore the contemporary marvels of ATT 19 by the river at Charoenkrung and discover the artistic treasures at AURUM GALLERY located at Warehouse 30 nearby. Immerse yourself in the dynamic art scene along the MRT line at Bangkok CityCity Gallery in Sathorn and JWD Art Space at Soi Chulalongkorn 16, among other inspiring venues. This curated tour offers a captivating journey through diverse art forms, showcasing the city's vibrant creative spirit. Contact us

Talad Noi Exploration

Uncover the charms of Talad Noi as you stroll through its narrow alleyways adorned with colourful street art, witness the preserved heritage houses and soak in the artistic vibes. Explore hidden temples and discover quaint cafes tucked away in this cultural haven. Talad Noi is an enchanting neighbourhood that brings the rich history and artistic essence of Bangkok to life. Contact us

Chinatown Day Tour

Embark on a captivating journey and experience a day in the life of Bangkok's vibrant Chinatown. Explore the rich tapestry of Chinese culture, wander through bustling markets, savour delectable street food and discover hidden gems. This immersive experience offers a unique glimpse into the heart of one of the city's most iconic neighbourhoods. Contact us

Coffin Donations at Wat Hua Lamphong

Wat Hua Lamphong is known locally as the coffin temple because it provides coffins to those who can’t afford them. Visitors make merit by donating money to support this custom, and you are welcome to participate. When you make a donation, you’re making a meaningful connection with the community and being part of Thai-Chinese Buddhist culture. The act is believed to bring fortune and protection from harm while offering peace to deceased individuals without relatives in the afterlife. Contact us

Soap Workshop

Get hands-on making custom soaps with various scents, colours and designs. Our expert instructors will guide you through the process of crafting unique and fragrant soap bars. Whether you're a novice or an aspiring soap artisan, this workshop offers a fun and creative way to make personalised gifts or indulge in a bit of self-care. Contact us

Candle Workshop

Dive into a world of creativity as you craft your very own candles, guided by experienced artisans. Choose from a variety of colours, scents and shapes to personalise your creations in an interactive workshop, and craft a unique piece to take home. Join us to ignite your imagination and add a touch of warmth and fragrance to your stay. Contact us

Morning Run at Lumphini Park

Start your day with an invigorating jog through a verdant oasis in the heart of Bangkok. Lace up your running shoes and explore Lumphini Park’s lush greenery, tranquil lakes, and shaded pathways. Raise your heart rate, clear your mind, and soak in the fresh air. Whether you're a seasoned runner or just looking for a refreshing jog, Lumphini Park offers a gorgeous setting for your morning exercise routine. Contact us

In-Room Massage

Bring the spa to your room. Choose from a variety of treatments including oil or Thai massages for their numerous health benefits, head, back, shoulder and foot massages, facial acupressure, and more. With sessions available in 60, 90, and 120-minute durations, you can tailor the experience to your preferences. For a romantic, shared relaxation journey, choose from a range of couple’s treatments. Contact us

Flower Creations

Unleash your creativity and create beautiful arrangements with cacti in wine glasses. Under the guidance of skilled florists, you'll learn the art of floral design and craft your own unique masterpiece. This hands-on experience allows you to appreciate the beauty of nature while nurturing your artistic side. Join us for a fun and educational workshop that combines natural beauty with creative expression. Contact us

Meditation Class

Immerse yourself in the soothing practice of meditation, guided by experienced instructors. Whether you prefer the tranquil poolside ambiance or the convenience of online sessions, this class invites you to connect with your inner self, reduce stress, and enhance your overall well-being. Join us for a calming experience that rejuvenates the mind, body, and spirit. Contact us

Bangkok Butterfly Garden and Insectarium

Delve into a mesmerising world nestled within the picturesque Vachira Benchatat Park. Wander beneath a 15-metre-tall open-air dome, spanning 1,100 square metres, and take in the vibrant colours of countless butterflies. This 2.4-acre park offers educational exhibition rooms showcasing insect life cycles and engaging activity spaces, making it an ideal destination for nature enthusiasts and families. Contact us

Benjakitti Forest Park

Discover the transformed Benjakitti Forest Park – once an industrial site, now a green sanctuary in the heart of Bangkok. Immerse yourself in its unique features, from wetlands that naturally treat wastewater to panoramic illuminated walkways. Inspired by His Majesty King Bhumibol Adulyadej's vision for nature conservation, it's a serene escape offering sustainable recreation and a breath of fresh air amid the city's bustle. Contact us

Bang Krachao

Discover the natural beauty of Bang Krachao, often referred to as the "Green Lung" of Bangkok. This hidden retreat offers lush greenery, winding bike paths, and serene canals that provide a stark contrast to the bustling city. As you navigate through this tranquil oasis, you'll encounter picturesque villages, local markets, and an array of flora and fauna. Bang Krachao is the perfect escape for nature enthusiasts and adventurers seeking a peaceful escape just a stone's throw away from the city's chaos. Immerse yourself in the charm of this unique destination at your own pace. Contact us

Bangkok City Tour by Bicycle

Immerse yourself in the bustling energy of the city as you pedal through its diverse neighbourhoods, taking in the sights, sounds, and flavours. As you ride past historic landmarks, charming markets and hidden gems, this guided bicycle tour offers a unique and immersive way to experience Bangkok, its rich culture and vibrant spirit. Contact us

Tourist Boat Cruise on the Chao Phraya River

Embark on an enchanting journey along Bangkok’s iconic river. As you glide on the tranquil waters of the Chao Phraya, you'll be treated to breathtaking views of the city's landmarks, including historic temples, modern skyscrapers, and cultural attractions. Get a unique perspective of Bangkok's rich heritage and vibrant present as you cruise through the city. Contact us

Park Tour

Discover the charms of Bangkok’s renowned green spaces. Head to Lumpini Park, known for its serene lake and lush landscapes, explore Benjakitti Park with its stunning views, Benjasiri Park with its art sculptures, and the tranquil Chulalongkorn University Centenary Park, among others. Our park tour offers a refreshing escape from the bustling city, allowing you to immerse yourself in nature, take leisurely strolls and capture picturesque moments. Contact us

Special Chef Collaboration: 4-Hands Dinner

Experience the culinary magic when two culinary maestros join forces to create an extraordinary 4-hands dinner. This exclusive dining event takes you on a gastronomic journey as these talented chefs blend their skills and creativity to craft a memorable feast. Indulge in a symphony of flavours and innovative dishes that showcase the best of their culinary artistry. Contact us

Themed Monthly Events

Each month at Mimi's Rooftop and Bebidas, we unveil a fresh and immersive theme and transform the space into a vibrant experience. From festive celebrations to seasonal delights, our events welcome you with delicious food, exceptional drinks, and fantastic company. Whether you're a guest or a local, join us for extraordinary evenings in Bangkok. Contact us

Thai Cooking Class

Discover the secrets behind the bold and aromatic flavours of Thai cuisine with a focus on sustainability. Work with our expert chefs to master new culinary skills, craft eco-friendly dishes and savour the fruits of your work. Our cooking class is a fun and educational way to immerse yourself in Thailand's culinary heritage while caring for the planet. Please note, a minimum of 4 participants is required for each class. ​ Contact us

Creative Drinks Workshop

Explore the world of mixology with our expert bartenders. In this hands-on experience, you’ll learn the art of creating cocktails, mocktails and speciality drinks, and discover the secrets behind balancing flavours, crafting unique concoctions and presenting them with flair. Whether you're a seasoned mixologist or a novice, join us to shake, stir and finally savour your delightful creations. Please note, a minimum of 4 participants is required for each session. Contact us

Private Parties in the Presidential Suite

Elevate your celebration in our most exclusive venue and prepare for an unforgettable evening. With spacious living areas, stunning views, and personalised service, the Presidential Suite is the perfect setting for your event. Whether it's a Hen Night filled with laughter and bonding or a private party to mark a special occasion, our Presidential Suite provides the backdrop for a night of opulence and sophistication that you and your guests will cherish forever. Contact us

Chef’s Table

Embark on an exclusive dining adventure as you enjoy delectable dishes prepared by our passionate chefs right before your eyes. Discover the art of gastronomy, engage in interactive conversations with epicurean experts and indulge in a personalised menu tailored to your preferences. With a front-row seat to the culinary magic, the Chef’s Table experience creates unforgettable memories for food enthusiasts and connoisseurs alike. Contact us

Ban Tad Thong Street Food

Savour the vibrant street food scene with your family at Ban Tad Thong, located conveniently close to dusitD2 Samyan Bangkok. Immerse yourselves in the local culinary delights as you stroll through the bustling streets, where an array of delicious Thai dishes and snacks await. From savoury to sweet, there’s a wide variety of flavours to discover on this gastronomic adventure that the whole family can enjoy. Contact us

Thailand Creative & Design Center (TCDC)

Thailand's creative hub is ideal for individuals of all ages, including families. Immerse yourself in a world of innovation and design excellence at TCDC, where you’ll find inspiring exhibitions, workshops, and resources for designers and creative enthusiasts. Explore the fusion of art, technology, and culture in this dynamic space – the perfect destination for a creative family outing. Contact us

Chiffon Dinner Cruise

Set sail on the Chao Phraya River with the whole family to relish a scrumptious meal amidst stunning city views. This family-friendly experience offers a mix of gastronomy and sightseeing, making it an ideal choice for an evening of togetherness. Create lasting memories as you glide past illuminated landmarks, all while savoring delicious cuisine. Contact us

Mimi’s Rooftop

Make cherished memories at Mimi's Rooftop, where you can indulge in great conversations, delectable food, and breathtaking sunset views. This rooftop haven provides an ideal setting for quality family time, where you can dine, chat and gaze out over the city together. Enjoy the perfect blend of good food, scenic beauty, and family bonding at Mimi's Rooftop. Contact us

Dinner Cruise

Enchant the whole family with an unforgettable Dinner Cruise along the Chao Phraya River. Spend quality time over a delectable meal as you soak in the stunning cityscape. Glide past iconic landmarks illuminated by night and discover the history and magic of Bangkok together. Contact us

HaborLand

Have a blast with your family at HarborLand, the premium indoor playground that's perfect for children and adults alike. Explore a world of exciting games and activities designed to bring joy to visitors of all ages. Whether you're a child or a child at heart, it's hours of fun and memorable moments. Contact us

ที่พักของเรา

ห้องซูพีเรียร์

เพลิดเพลินกับสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีคุณภาพในห้องซูพีเรียร์ของคุณ ห้องพักทันสมัยตกแต่งอย่างมีสไตล์บนพื้นที่ 28-30 ตารางเมตร มีห้องน้ำแบบบานเลื่อนและทุกสิ่งที่คุณต้องการสําหรับการเข้าพักที่ให้คุณได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่

ห้องดีลักซ์

ห้องดีลักซ์ที่มีสไตล์ขนาด 30 ตารางเมตรเป็นจุดชมวิวที่แสนสบายและร่วมสมัย ให้คุณเพลิดเพลินไปกับวิวเมืองอันกว้างไกลและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย ห้องน้ำแบบบานเลื่อนพร้อมฝักบัวและเรนชาวเวอร์ในตัวเพื่อความสดชื่นและผ่อนคลายอย่างเต็มที่

ห้องจูเนียร์สวีท

พักผ่อนในห้องสวีทของคุณเมื่อเดินทางมายังเมืองที่น่าจดจำของเรา ห้องพักที่กว้างขวางด้วยพื้นที่ 56 ตร.ม. พร้อมเตียงขนาดคิงไซส์แสนสบายและพื้นที่นั่งเล่นที่มีสไตล์พร้อมอำนวยความสะดวกทุกสิ่งด้วยปลายนิ้วของคุณ และในห้องน้ำ คุณจะได้พบฝักบัวเรนชาวเวอร์ทรงพลังและอ่างอาบน้ำเพื่อให้คุณรู้สึกสดชื่นและเติมพลังให้กับร่างกายและจิตใจ

ห้องเพรสซิเดนเชียลสวีท

ห้องสวีทมีสไตล์ของคุณมีพื้นที่กว้างขวางกว่า 112 ตร.ม. พร้อมการดูแลเอาใจใส่แบบหรูหรามีระดับ พื้นที่นั่งเล่นและรับประทานอาหารร่วมสมัยแยกออกจากห้องนอน 2 ห้อง ห้องหนึ่งตกแต่งด้วยเตียงคิงไซส์และอีกห้องเป็นเตียงแฝด และแต่ละห้องมีทีวี LCD ล้ำสมัย ให้คุณได้พักผ่อนเต็มที่เพื่อเติมความสดชื่นหลังวันที่ยุ่งเหยิงด้วยการอาบน้ำแบบเรนชาวเวอร์วอล์กอิน หรือแช่ตัวอย่างมีความสุขในอ่างอาบน้ำแบบสแตนด์อโลน

ประสบการณ์อาหาร

Mimi’s

มุ่งหน้าไปที่ชั้นดาดฟ้าที่มีกลิ่นอายของร้านอาหารอเมริกันแบบวินเทจที่มองเห็นวิวเส้นขอบฟ้าของกรุงเทพฯ ดื่มด่ำกับอาหารสบาย ๆ ตั้งแต่เบอร์เกอร์ฉ่ำ ๆ ไปจนถึงมันฝรั่งทอด และจิบคราฟต์เบียร์เย็น ๆ ค็อกเทลสูตรพิเศษ เชค และโซดาที่มีให้เลือกหลากหลาย

Bebidas – Pool Bar

กระตุ้นต่อมรับรสของคุณที่ริมสระว่ายน้ำหรือจะเลือกนั่งทานในร่มด้วยอาหารเม็กซิกันรสเข้มข้นและอาหารว่างแสนอร่อย ที่มาพร้อมค็อกเทลแสนสดชื่น และยังมีเบียร์ท้องถิ่น ไวน์ และสุราต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย

Dusit Gourmet

ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ตลอดเวลา ณ จุดพบปะแบบเปิดโล่ง แวะรับประทานอาหารเช้า ผ่อนคลายในมื้อกลางวัน พร้อมทานของอร่อย ๆ หรือผ่อนคลายและรับประทานอาหารเย็นแบบนานาชาติและอาหารไทยจานโปรดของคุณ

Dusit Gourmet Deli

เจอกับวันที่วุ่นวาย? มาลิ้มลองของอร่อย ๆ ที่ Deli พร้อมเติมพลังด้วยกาแฟสดในตอนเช้า เพลิดเพลินไปกับแซนด์วิชแสนอร่อยหรืออาหารว่างเพื่อสุขภาพ พร้อมให้รางวัลตัวเองด้วยเค้กและขนมอบอบสดใหม่ที่พร้อมให้บริการคุณ

วิธีการเดินทางมาที่นี่

dusitD2 Samyan, Bangkok

333 Si Phraya Rd, Si Phraya, Bang Rak, Bangkok 10500

d2sb@dusit.com
+66 2211 3333

ข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติม